Citation tools

Rai, Samhitha et al "More to Atherosclerosis Than Stenosis." Stroke (2017): STROKEAHA.117.016923. Web. 26 April. 2018.